dfbf

Servisná zmluva

Prijatie podmienok

ERDI prijíma objednávky poštou, telefonicky, faxom alebo e-mailom.Všetky objednávky podliehajú akceptácii ERDI.Ak chcete zadať objednávku, uveďte číslo objednávky a uveďte katalógové čísla ERDI alebo akékoľvek špeciálne požiadavky.V prípade telefonických objednávok je potrebné na potvrdenie predložiť tlačenú objednávku.Odoslaním objednávky súhlasíte s Podmienkami predaja ERDI, ako sú uvedené v tomto dokumente a v akejkoľvek poskytnutej cenovej ponuke.

Tieto obchodné podmienky predstavujú úplnú a výhradnú dohodu medzi kupujúcim a spoločnosťou erdi.

Špecifikácia výrobku

Špecifikácie uvedené v katalógu ERDI, literatúre alebo písomných ponukách majú byť presné.ERDI si však vyhradzuje právo zmeniť špecifikácie a nezaručuje vhodnosť svojich produktov na akýkoľvek konkrétny účel.

Zmeny a náhrady produktov

ERDI si vyhradzuje právo vykonávať zmeny vo svojich produktoch bez predchádzajúceho upozornenia.Tieto zmeny sa môžu týkať skôr dodaných produktov a kupujúcemu bude odoslaný najaktuálnejší produkt bez ohľadu na katalógový popis.

Zmeny objednávok alebo špecifikácií kupujúceho

Akékoľvek zmeny vo vlastných alebo voliteľných konfigurovaných produktoch alebo štandardných produktoch prostredníctvom individuálnych alebo viacerých objednávok, vrátane zmien špecifikácií produktu, musia dostať predchádzajúci písomný súhlas od ERDI.Žiadosť o zmenu by mala byť predložená ERDI najmenej tridsať (30) dní pred plánovaným dátumom odoslania.ERDI si vyhradzuje právo upraviť ceny a termíny dodania Produktov v prípade zmien objednávok alebo špecifikácií produktov.Kupujúci je zodpovedný za všetky náklady súvisiace s takýmito zmenami, vrátane surovín, nedokončenej výroby a zásob hotových výrobkov ovplyvnených zmenou.

Zrušenie

Zrušenie akejkoľvek objednávky na vlastné alebo voliteľne nakonfigurované produkty alebo na štandardné produkty prostredníctvom individuálnych alebo viacerých objednávok si vyžaduje predchádzajúci písomný súhlas od ERDI podľa vlastného uváženia.V prípade schválenia je Kupujúci zodpovedný za všetky náklady spojené so zrušením vrátane zaťažených nákladov na suroviny, nedokončenú výrobu a zásoby hotového tovaru ovplyvnené zrušením.ERDI vynaloží primerané úsilie na minimalizáciu nákladov na zrušenie.Maximálna zodpovednosť Kupujúceho za zrušené Produkty nepresiahne zmluvnú cenu.

Stanovenie cien

Katalógové ceny sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.Vlastné ceny sa môžu zmeniť päť dní vopred.Ak po upozornení nebude vznesená námietka proti zmene ceny na zákazku, bude sa to považovať za prijatie novej ceny.Ceny sú FOB Čína a nezahŕňajú poplatky za dopravu, clo a poistenie.Uvedené ceny sú bez akýchkoľvek federálnych, štátnych alebo miestnych daní a kupujúci súhlasí s tým, že tieto dane zaplatí.Uvedené ceny sú platné 30 dní, pokiaľ nie je uvedené inak.

Doručenie

ERDI zabezpečí riadne zabalenie a odoslanie objednávky zákazníkom zvolenou metódou, pokiaľ nie je v objednávke kupujúceho uvedené inak.Po prijatí objednávky ERDI poskytne odhadovaný termín dodania a vynaloží maximálne úsilie na jeho splnenie.ERDI nezodpovedá za žiadne následné škody spôsobené oneskoreným doručením.Ak dôjde k omeškaniu dodávky, ERDI o tom informuje Kupujúceho.ERDI si vyhradzuje právo odoslať zásielku vopred alebo zmeniť termín, pokiaľ kupujúci nedostane iné pokyny.

Platobné podmienky

Čína: Ak nie je uvedené inak, všetky platby sú splatné do 30 dní od dátumu faktúry.ERDI akceptuje platbu na dobierku, šekom alebo zriadeným účtom.Medzinárodné objednávky: Objednávky na doručenie mimo Číny musia byť plne predplatené v CNY a amerických dolároch prostredníctvom bankového prevodu alebo neodvolateľného akreditívu vydaného bankou.Platby musia zahŕňať všetky súvisiace náklady.Akreditív musí mať platnosť 90 dní.

Záruky

V RECADATA sme odhodlaní poskytovať spoľahlivé produkty a služby našim zákazníkom.Všetky produkty vyrobené spoločnosťou RECADATA prechádzajú pred dodaním prísnym testovaním a 100% sledovateľnosťou, čo zaručuje ich kvalitu a spoľahlivosť.V nepravdepodobnom prípade chyby produktu ponúka RECADATA opravu a výmenu v rámci záručnej doby.

Skladové produkty: Naše skladové produkty zaručene spĺňajú alebo prekračujú špecifikované špecifikácie a neobsahujú chyby materiálu alebo spracovania.Táto záruka je platná 90 dní od dátumu vystavenia faktúry a vzťahuje sa na ňu Pravidlá vrátenia uvedené v našich Zmluvných podmienkach.

Zákazkové produkty: Špeciálne vyrobené alebo zákazkové výrobky majú záruku, že neobsahujú výrobné chyby a spĺňajú písomné špecifikácie poskytnuté zákazníkom.Táto záruka je platná 90 dní od dátumu vystavenia faktúry a vzťahuje sa na ňu Pravidlá vrátenia uvedené v našich Obchodných podmienkach.Naše povinnosti vyplývajúce z týchto záruk sú obmedzené na výmenu, opravu alebo poskytnutie kreditu na budúce nákupy vo výške kúpnej ceny chybného produktu.Nezodpovedáme za žiadne vedľajšie alebo následné škody alebo náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu.Tieto opravné prostriedky sú jedinými a výhradnými opravnými prostriedkami za akékoľvek porušenie záruk podľa tejto zmluvy.Táto štandardná záruka sa nevzťahuje na produkty, ktoré vykazujú známky poškodenia spôsobeného zneužitím, nesprávnym používaním, nesprávnym zaobchádzaním, úpravou, nesprávnou inštaláciou alebo aplikáciou alebo akýmikoľvek inými príčinami, ktoré spoločnosť RECADATA nemôže ovplyvniť.

Pravidlá vrátenia

Ak sa kupujúci domnieva, že produkt je chybný alebo nespĺňa špecifikácie ERDI, mal by to oznámiť ERDI do 30 dní od dátumu vystavenia faktúry a vrátiť tovar do 60 dní od dátumu vystavenia faktúry.Pred vrátením produktu musí kupujúci získať ČÍSLO AUTORIZAČNÉHO MATERIÁLU NA VRÁTENIE (ERDI).Žiadny produkt nebude spracovaný bez ERDI.Kupujúci by mal starostlivo zabaliť produkt a vrátiť ho spoločnosti ERDI s predplateným nákladom spolu s formulárom žiadosti RMA.Vrátený produkt musí byť v pôvodnom obale a bez akýchkoľvek chýb alebo poškodení súvisiacich s prepravou.Ak ERDI zistí, že produkt nespĺňa špecifikácie uvedené v odseku 7 pre skladové produkty, ERDI podľa vlastného uváženia buď vráti kúpnu cenu, opraví chybu alebo produkt vymení.Neautorizovaný tovar nebude akceptovaný.Akceptovateľný vrátený tovar môže podliehať poplatku za opätovné naskladnenie.Špeciálne objednané, zastarané alebo na mieru vyrobené položky sú nevratné.

Práva duševného vlastníctva

Všetky práva duševného vlastníctva na celom svete, vrátane, ale nie výlučne, patentovateľných vynálezov (či už prihlásených alebo nie), patentov, patentových práv, autorských práv, autorských diel, morálnych práv, ochranných známok, servisných značiek, obchodných názvov, obchodných šiat, obchodných tajomstiev a všetky aplikácie a registrácie vyššie uvedeného vyplývajúce z plnenia týchto Podmienok predaja, ktoré sú koncipované, vyvinuté, objavené alebo zredukované na prax spoločnosťou ERDI, budú výhradným vlastníctvom spoločnosti ERDI.Konkrétne, ERDI bude výhradne vlastniť všetky práva, tituly a podiely na produktoch, ako aj akékoľvek vynálezy, autorské diela, návrhy, know-how, nápady alebo informácie, ktoré objavil, vyvinul, vyrobil, skoncipoval alebo zredukoval do praxe ERDI počas plnenia týchto Podmienok predaja.